Innlandstrafikken auka med 1,3 % på grunn av eit betre rutetilbod med fleire avgangar mellom Ålesund og Trondheim. Nedgangen i utlandstrafikken kjem som eit resultat av at ruta til London er nedlagt. Til no i år er passasjernedgangen på 0,8 % samanlikna med same periode i fjor. Innlandstrafikken har auka med 0,8 %, medan utlandstrafikken har blitt redusert med 6,2 %.